จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่ 24/05/2557 ถึงปัจจุบัน

อากาศวันนี้

Home เกี่ยวกับเรา ประวัติ
ประวัติ
เขียนโดย physicsadmin   
วันอาทิตย์ที่ ๐๙ พฤษจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๐:๐๕ น.

ประวัติของสาขาวิชาฟิสิกส์

                                         

                พ.ศ. 2488 โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.กศ.)           

                พ.ศ. 2503 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์               

                พ.ศ. 2517 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี

(หลัง ป.กศ.สูง) โดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป           

                พ.ศ. 2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เปิดสอนหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป               

               พ.ศ. 2528 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาลัยครู ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป               

              พ.ศ. 2533 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาลัยครู ค.บ.

วิชาเอกฟิสิกส์เป็นปีแรก และยังคงเปิดสอนหลักสูตร ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วย               

 

 

                พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป เปิดสอนหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ ค.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์              

               พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เริ่มเปิดสอนหลักสูตร สภาสถาบัน  

ราชภัฏ วท.บ. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์เป็นปีแรก และยังคงเปิดสอนหลักสูตร ค.บ. โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์          

              พ.ศ. 2547 ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีการปรับปรุง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเริ่มปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และการบริหาร

งานของมหาวิทยาลัย โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยังคงเปิดสอนหลักสูตร สภาสถาบัน  

ราชภัฏ ค.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และ วท.บ. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖:๑๙ น. )
 

Powered by Physics CMRU